STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA    KONTAKT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Uprawnienia po kursie:
Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), 
pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wymagany przepisami ustawy wiek - 18 lat (17 lat i 9 miesięcy);
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich


Program szkolenia:

Część teoretyczna: 30 godzin wykładów (45’). 
	Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 16 w Prudniku
wtorki i czwartki o godz. 1630

Prowadzone są cyklicznie dzięki czemu można rozpocząć kurs w dogodnym terminie.
Część praktyczna: 30 godzin zegarowych (60’). 
	Zajęcia odbywają się w ruchu miejskim, na trasach egzaminów państwowych w Opolu, oraz na placu manewrowym, znajdującym się na byłym terenie fabryki mebli w Prudniku ul. Budowlanych.
	

Każdy kursant otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne.


Warto wiedzieć! Kursant zamierzający bezpośrednio po kursie kategorii B kontynuować naukę jazdy kategorii B+E lub C, powinien podczas badań powiadomić o tym fakcie lekarza, ponieważ w trakcie jednorazowych badań na obie kategorie cena badań nie ulega zwiększeniu.

Prowadzimy szkolenia uzupełniające dla osób, które:
posiadają prawo jazdy, ale pragną przypomnieć sobie lub udoskonalić technikę jazdy z powodu np. kilkuletniej przerwy w jeździe
posiadają wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdały.STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA     KONTAKT